OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 String Gym Sack Silver
상품요약정보 스트링 짐색 실버
판매가 ₩ 28,000
할인판매가 ₩ 23,800
수량 수량증가수량감소

편리함과 스포티한 무드 두 가지를 한번에 잡은 스트링 짐색입니다.
유연한 스트링으로 다양한 물건의 용도에 맞게 조절 가능하며, 키링을 걸 수 있도록 고리를 제작하였습니다.
아웃 포켓 디테일로 실용적이면서도 캐주얼한 포인트를 주었고, 앞판과 뒷판에는 로고 프린트로 디테일을 더했습니다.
가방하단에 어깨끈은 매듭으로 고정되어있어 외부 자극에 의해 풀릴 수 있습니다.
고리에 매듭으로 고정하시면 다시 정상으로 사용이 가능합니다.
이는 불량 사유가 되지 않아 교환 및 반품이 불가합니다. 이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  NYLON 100%


  *SIZE (cm)
  FREE
  가로 40/ 세로 45

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Do Not Wash

  소재의 특성상 세탁이 어렵기 때문에 전문 세탁 업체에 맡기는 것을 권장합니다.
  금속 장식은 사용 기간이나 보관 방법에 따라 코팅 탈락, 변색이 있을 수 있습니다.
  제작 과정에서 미세한 스크래치나 주름, 잡사 있을 수 있으나,
  이는 생산 과정 중 불가피한 부분으로 불량 사유에 해당하지 않습니다.
  높은 열에 의한 수축이나 변형에 주의 해 주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.
  마찰로 인한 이염을 주의해 주시기 바랍니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우
  보상의 책임을 지지 않습니다.
  케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
String Gym Sack Silver up down 28000 (  238)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

편리함과 스포티한 무드 두 가지를 한번에 잡은 스트링 짐색입니다.
유연한 스트링으로 다양한 물건의 용도에 맞게 조절 가능하며, 키링을 걸 수 있도록 고리를 제작하였습니다.
아웃 포켓 디테일로 실용적이면서도 캐주얼한 포인트를 주었고, 앞판과 뒷판에는 로고 프린트로 디테일을 더했습니다.
가방하단에 어깨끈은 매듭으로 고정되어있어 외부 자극에 의해 풀릴 수 있습니다.
고리에 매듭으로 고정하시면 다시 정상으로 사용이 가능합니다.
이는 불량 사유가 되지 않아 교환 및 반품이 불가합니다. 이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  NYLON 100%


  *SIZE (cm)
  FREE
  가로 40/ 세로 45

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Do Not Wash

  소재의 특성상 세탁이 어렵기 때문에 전문 세탁 업체에 맡기는 것을 권장합니다.
  금속 장식은 사용 기간이나 보관 방법에 따라 코팅 탈락, 변색이 있을 수 있습니다.
  제작 과정에서 미세한 스크래치나 주름, 잡사 있을 수 있으나,
  이는 생산 과정 중 불가피한 부분으로 불량 사유에 해당하지 않습니다.
  높은 열에 의한 수축이나 변형에 주의 해 주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.
  마찰로 인한 이염을 주의해 주시기 바랍니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우
  보상의 책임을 지지 않습니다.
  케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.